PEGASUS CONTROL SYSTEM

 
Pegasus Control System, és el motor del sistema de gestió d'Instal.lacions. Aquesta format per diversos mòduls o drivers que proporcionen diferents funcionalitats:
 
DRIVER CONTROL
 
El Driver de Control, és l'encarregat de gestionar les variables dels autòmates. Llegeix i estableix els valors dels senyals digitals (principalment). Aquestes variables es posen a disposició del "Cerca" per a altres mòduls. També s'encarrega de guardar a la base de dades els canvis de valor de les variables.
 
DRIVER INTERFONIA
 
El Driver d'Interfonia, és l'encarregat de gestionar les variables de les centrals d'interfonia. Llegeix i estableix les comunicacions entre els intèrfons i els pupitres de control (control desk). Aquestes variables es posen a disposició del "cerca" per a altres mòduls. També s'encarrega de guardar a la base de dades els canvis de valor de les variables.
 
DRIVER ALARMES
 
El Driver d'Alarmes, és l'encarregat de gestionar les alarmes del sistema. Amb el "Cerca" obté les variables dels altres drivers i avalua la condició establerta com alarma. Permet que una alarma sigui reconeguda, i tancada (en cas que no estigui ja activa), permet afegir comentaris a aquesta. S'encarrega de guardar a la base de dades la informació relativa a l'alarma.
 
DRIVER ESDEVENIMENTS
 
El Driver d'Esdeveniments, és l'encarregat de gestionar els esdeveniments del sistema. Els esdeveniments poden ser segons una programació horària o bé a causa del compliment d'una condició d'una variable dels altres controladors. Quan arriba el moment desencadena les accions establertes. S'utilitza per programar horari de llums,obertura de portes, etc. S'encarrega de guardar a la base de dades la informació relativa a l'esdeveniment.
 
GESTOR DE CONNEXIONS
 
El Gestor de Connexions, és l'encarregat de gestionar la comunicació entre Pegasus Control de cerca i sistemes externs. S'encarrega de canalitzar les peticions entre els sistemes externs i el de cerca, així com d'actualitzar l'estat de les variable que cada connexió a subscrit.